Presentación electrónica de documentación na Xunta de Galicia sen procedemento específico – PR004A

2019
09.02

Coa ‘nova’ lei de procedimento administrativo común, a tramitación telemática é a opción normal e comeza a ser a habitual.
Calquera documento presentado en papel debe ser dixitalizado e así debe tratarse nas administracións e organismos públicos. En concreto a Xunta creou o procedemento PR004A.

PR004A
Vista do procedemento PR004A

Na orde do 4 de mayo de 2017 a Xunta de Galicia permite a presentación de calquera asunto que non estivera recollido nun específico, xa tardaba.

A xunta descríbe así o procedemento PR004A:

Procedemento PR004A

Este servizo permite presentar electronicamente unha solicitude, escrito ou comunicación cando estes trámites non teñan establecido un sistema ou modelo específico. Debe dirixirse a departamentos, organismos autónomos ou entidades públicas da Xunta de Galicia.
Se o trámite que vai realizar está relacionado cun procedemento definido na guía de procedementos e servizos. De ser o caso terá que utilizar obrigatoriamente o modelo específico indicado na guía en lugar do modelo xenérico. Polo tanto, recomendámoslle que busque o modelo específico para o trámite que vai realizar na guía de procedementos e servizos, e só no caso de non atopalo, utilice a solicitude xenérica.


As persoas interesadas deberán achegar todos os datos necesarios. Todos istes datos previstos no formulario de inicio do servizo, para a remisión electrónica de solicitudes, escritos ou comunicacións. En particular, deberán identificar axeitadamente o órgano, servizo ou unidade da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia a quen dirixen a documentación.


Obxecto
Servizo para a presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico. Segundo o establecido na normativa reguladora de cada procedemento nin cun modelo electrónico normalizado.


Ámbito de aplicación.
Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico. Segundo establece na normativa reguladora de cada procedemento nin cun modelo electrónico normalizado. Dirixidos a calquera órgano, servizo ou unidade da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

A quen vai dirixido?
Os suxeitos obrigados a relacionarse por medios electrónicos coas administracións públicas. De acordo co artigo 14 da Lei 39/2015, así como as persoas físicas que non estando obrigadas a relacionarse electronicamente, elixan empregar esta vía.

Requisitos
As persoas interesadas deberán achegar todos os datos necesarios, previstos no formulario de inicio do servizo. Para a remisión electrónica de solicitudes, escritos ou comunicacións deberán identificar axeitadamente o órgano, servizo ou unidade da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia a quen dirixen a documentación.

Your Reply